Przejdź do treści
 • 25 lata działalności
 • 32 lekarzy i terapeutów
 • 4 poradnie

Teleporady

Standard organizacyjny teleporady w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Niniejszy dokument został opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Stosowna informacja o udzielaniu świadczeń w ramach teleporady znajduje się w filiach pod adresem:

 • ul. Batalionów Chłopskich 14
 • ul, Wyszyńskiego 99
 • ul. Wileńska 38
 • ul. Wyszyńskiego 72

Pacjent ma również prawo uzyskać wszelkie informacje na temat standardu organizacyjnego teleporady – w tym w szczególności na temat warunków udzielania teleporady – telefonicznie.

Teleporada w ramach POZ udzielana jest wg następujących standardów

Zasady ogólne

 1. Każdy pacjent ma prawo kontaktu telefonicznego z przychodnią. Pacjent ma również prawo do kontaktu osobistego z przychodnią.
 2. Teleporada nie jest jedyną formą udzielania świadczeń w POZ.
 3. Każde świadczenie zdrowotne, udzielane tak w bezpośrednim kontakcie z pacjentem jak i na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, powinno być udzielone po wcześniejszym umówieniu i rozpoznaniu potrzeby zdrowotnej pacjenta.
 4. Pacjent ma prawo do zgłoszenia woli osobistego kontaktu z właściwym personelem medycznym w każdym czasie.
 5. Teleporady udzielane są przez lekarzy oraz przez pielęgniarki i położne (osoby udzielające teleporady), w zakresie ich kompetencji.

Ustalenie terminu świadczenia

 1. Umówienie terminu udzielenie świadczenie zdrowotnego odbywa się przez telefon.
  • ul. Batalionów Chłopskich 14
   poradnia dla dorosłych
   czynna od poniedziałku do piątku w godz. 10-18
   tel. 42 688-51-50, 508 871 558
  • ul. Batalionów Chłopskich 14
   pediatria
   czynna od poniedziałku do piątku w godz. 10-18
   tel. 42 688-51-92, 508 871 536
  • ul. Wyszyńskiego 99
   czynna od poniedziałku do piątku w godz. 10-18
   42 688 27 05, 510 221 962
  • ul. Wileńska 38
   czynna od poniedziałku do piątku w godz. 10-18
   42 689 80 60, 510 221 963
  • ul. Wyszyńskiego 72
   czynna od poniedziałku do piątku w godz. 10-18
   42 688 11 92
 2. Podczas umawiania teleporady Pacjent (lub osoba przez niego upoważniona) zgłasza potrzebę zdrowotną, a pracownik odpowiedzialny za rejestrację:
  • w miarę możliwości rozpoznaje potrzebę zdrowotną,
  • weryfikuje możliwość udzielenia świadczenia w POZ,
  • wpisuje świadczenie do terminarza przyjęć właściwego członka zespołu POZ,
  • przekazuje pacjentowi numer telefonu niezbędny do nawiązania połączenia z osobą udzielającą teleporady (indywidualny dla każdego lekarza udzielającego teleporad),
  • uzyskuje numer telefonu (na terenie RP) Pacjenta wykorzystywany gdy połączenie nie nastąpi ze strony tegoż,
  • na żądanie informuje pacjenta (lub osobę upoważnioną), na jakich zasadach odbywać się będzie teleporada.
 3. Termin teleporady ustalany jest wspólnie z pacjentem – w dniach i godzinach pracy POZ.
 4. W przypadkach uzasadnionych medycznie teleporada udzielana jest niezwłocznie.

Realizacja teleporady

 1. Teleporada jest udzielana w formie konsultacji telefonicznej.
 2. W celu zrealizowania teleporady pacjent nawiązuje połączenie telefoniczne w czasie uzgodnionym podczas jej umawiania ze wskazanym numerem telefonu (indywidualnym dla każdego lekarza udzielającego teleporad).
 3. W przypadku nienawiązania kontaktu przez pacjenta o umówionym czasie osoba udzielająca porady podejmuje maksymalnie 3 próby połączenia z numerem telefonu wskazanym przez pacjenta (na terenie RP) w odstępach nie krótszych niż 5 minut. W przypadku trzech nieudanych prób kontaktu teleporada zostaje anulowana.
 4. Przed udzieleniem teleporady następuje potwierdzenie tożsamości pacjenta poprzez weryfikację imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania Pacjenta.
 5. Każdorazowo teleporada jest udzielana w warunkach gwarantujących poufność, w tym przy zapewnieniu braku dostępu osób nieuprawnionych do informacji przekazywanych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w związku z udzieleniem teleporady. Za weryfikację braku podsłuchu / przekierowania połączenia odpowiedzialna jest solidarnie każda ze stron na swoim urządzeniu / telefonie.
 6. Przekazanie Pacjentowi informacji dotyczącej stanu zdrowia, w tym cyfrowego odwzorowania dokumentacji medycznej następuje z zastosowaniem systemów teleinformatycznych zapewniających ochronę przed nieuprawnionym wykorzystaniem, a także przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utraceniem, ujawnieniem oraz nieuprawnionym dostępem do przekazywanej informacji.
 7. Przesyłanie potrzebnych zdjęć objawów medycznych przez pacjenta oznacza wyrażenie zgody na ich wykorzystanie przez osobę udzielającą teleporady i ewentualne włączenie do dokumentacji medycznej tegoż.
 8. Podczas teleporady osoba jej udzielająca dokonuje oceny stanu pacjenta (na podstawie badania podmiotowego i po analizie dostępnej dokumentacji medycznej), ustala czy teleporada jest wystarczająca dla aktualnego problemu zdrowotnego, czy konieczna będzie wizyta osobista, wizyta domowa, czy inne świadczenie medyczne – o czym informuje pacjenta.
 9. Podczas teleporady Pacjent ma możliwość uzyskania e-Recepty, e-ZLA (elektronicznego zwolnienia lekarskiego), e-Skierowania do poradni specjalistycznej, a także skierowania na badania laboratoryjne i obrazowe oraz wizytę kontrolną.
 10. Osoba udzielająca teleporady dokonuje adnotacji w dokumentacji medycznej o realizacji świadczenia zdrowotnego w formie teleporady.
 11. Przed zakończeniem teleporady osoba jej udzielająca podsumowuje przeprowadzoną teleporadę i weryfikuje, czy przekazane zalecenia są dla Pacjenta zrozumiałe. W przypadku zgłoszenia przez pacjenta jakichkolwiek wątpliwości – wyjaśnia je.